Samm uuenenud tantsuväljaku suunas

Eesti Spordiselts Kalev annab teada, et Tallinna linnavalitsus algatab tänasel istungil detailplaneeringu, mis loob eeldused Kalevi staadioni rahvusvahelistele nõuetele vastavaks rekonstrueerimiseks. Staadioni tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering hõlmab 9,03 ha suuruse maa-ala. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus Kalevi staadioni ja olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning alale kuni 6-korruseliste ärihoonete ja ühiskondlike ehitiste lisamiseks. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku tegi 25. septembri 2013 asutud avaldusega MTÜ Eesti Spordiselts Kalev. Planeeritav maa-ala asub Kesklinnas Filtri tee, Võistluse ja Staadioni tänava ning Siselinna kalmistu vahelisel alal. Piirkond on polüfunktsionaalne – seal paikneb nii ärihooneid kui ka korterelamuid. Planeeritaval alal asub Tallinna linnale kuuluv ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Staadioni tn 3 kinnistu, millele on seatud hoonestusõigus MTÜ Eesti Spordiselts Kalev kasuks. Kinnistul asuvad staadion ja staadioni teenindamiseks vajalikud hooned. Planeeritava ala Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on ühiskondlike ja puhkeehitiste ala, mis on mõeldud põhiliselt haridus-, teadus-, tervishoiu-, kultuuri- või spordi jm asutustele, samuti samalaadsete teenustega või vaba aja veetmisega seonduvatele ettevõtetele. Algatamisettepanek on üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarbega kooskõlas. 12. veebruaril 2015 sõlmisid Tallinna linn ja MTÜ Eesti Spordiselts Kalev heade kavatsuste kokkuleppe, mille eesmärgiks on aidata kaasa Kalevi keskstaadioni rekonstrueerimisele rahvusvahelistele nõuetele vastavaks Eesti rahvusstaadioniks. Kokkuleppe kohaselt kaasatakse detailplaneeringu koostamisse erinevad huvirühmad, sh Eesti Olümpiakomitee, spordialaliidud, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on keskstaadioni sportimisvõimaluste laiendamine, olemasolevate hoonete rekonstrueerimine ja laiendamine ning uute hoonete rajamine. Soovitakse rajada 2-6-korruseline uushoonestus, kus hakkavad paiknema spordisaalid, teenindavad ruumid, spordiklubid, hotell, spordipoed, büroo- ja äripinnad. Planeeringualale ja Ülemiste järve piirkonnaga ühendatult kavandatakse rajada ka tervise- ja spordirajad. Planeeringuala ümbritsevad mitmed haljasalad – Poolamägi, Tiigiveski park ja Siselinna kalmistu. Planeeringulahenduses tuleb kavandada kergliiklusteedega haljaskoridorid nimetatud rohealade ja planeeringuala vahel ning Ülemiste järve suunas. Härjapea jõe säng tuleb säilitada hoonestusvabana, kuna väljatöötamisel on lahendus jõesängi eksponeerimiseks linnaruumis. Planeeringuala naabruses paiknevad kultuurimälestistena Siselinna kalmistu ja Kalevi spordihall. Kalevi staadioni puhul tuleb arvestada ajaloolise tantsupidudetraditsiooni jätkumisega. Planeeringuga kavandatakse terviklik lähiala teedevõrguga seotud jalgteede ja kergliiklusteede võrgustik. Alale rajatakse ka jalgrattaparklad.