Taotlemine

Kui taotleja on riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus, tuleb taotlusele lisada kollektiivi juhi poolt digitaalallkirjaga kinnitatud kollektiivi hooajaplaan. Kinnituskirja näidisvorm on leitav siit

Taotlemist detailsemalt tutvustavad slaidid on leitavad siit
Esitlus sisaldab esindusõigusliku isiku teemasid, volituse andmist, nõudeid taotlejale, kollektiivi ID numbri leidmist, abikõlblike ja mitteabikõlblike kulude selgitusi.

Määrus sätestab, et:

 • Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud juriidiline isik, riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus.
 • Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  • tal puuduvad riiklike maksude maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks ajatatud;
  • tal ei ole majandusaasta aruande ega maksudeklaratsioonide esitamise võlga;
  • ta ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal puudub kehtiv äriregistrist kustutamise hoiatus;
  • juhul kui toetuse andja on teinud taotleja kohta varem toetuse tagasinõudmise otsuse, ei ole tal otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata;
  • tal ei ole täitmata kohustusi toetuse andja ees;
  • tema kollektiivi liikmed, välja arvatud juhendaja, ei saa kollektiivis osalemise eest tasu;
  • tema kollektiivi juhendaja on erialase ettevalmistusega või seda omandamas;
  • koori-, orkestri-, rahvatantsu- ja rahvamuusikakollektiiv on osalenud taotlusvoorule eelnenud viimasel üldlaulu- ja tantsupeol ja/või eelproovides või noorte laulu- ja tantsupeol ja/või eelproovides või rahvamuusikapeol ja/või eelproovides ning on täitnud kõik peo ettevalmistusprotsessiga seotud nõuded või registreerunud järgmisele üldlaulu- ja tantsupeole või noorte laulu- ja tantsupeole või rahvamuusikapeole, osaleb eelproovides ja täidab peo ettevalmistusprotsessiga seotud nõuded. Võimlemiskollektiiv on registreerunud taotlusvoorule järgnevale tantsupeole, osaleb eelproovides ja täidab peo ettevalmistusprotsessiga seotud nõuded;
  • tema kollektiivi liikmete arv kooris on vähemalt 12, rahvatantsukollektiivis vähemalt 10, võimlemiskollektiivis 8, rahvamuusikakollektiivis vähemalt 6, sealhulgas 4 viisipilli, puhkpilliorkestris vähemalt 8 ja sümfooniaorkestris vähemalt 12 liiget;
  • tema kollektiivi liikmed ei kattu rohkem kui 25% ulatuses teise kollektiivi liikmeskonnaga.

Taotlusvooru abikõlblikkuse periood algab taotlusvooru väljakuulutamise kalendriaasta 1. septembril ja lõpeb taotlusvooru väljakuulutamisele järgneva kalendriaasta 31. augustil.

Abikõlblik kulu koori-, orkestri-, rahvatantsu- ja rahvamuusikakollektiividele:

 • Kulu loetakse põhjendatuks, kui kulu on sobiv, vajalik ja tõhus käesoleva määruse §-s 2 nimetatud eesmärgi ja tulemuse saavutamiseks ning tekib käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud tegevuste käigus.

Abikõlblik kulu võimlemiskollektiividele on:

 • tantsupeo võimlemiskollektiivide originaalõppematerjali soetamise kulu;
 • tantsupeo peorekvisiidi kulu;
 • tantsupeo esinemisrõiva soetamise kulu.

Mitteabikõlblik kulu koori-, orkestri-, rahvatantsu- ja võimlemiskollektiividele on:

 • töötasu töölepingu seaduse tähenduses;
 • kollektiivi igapäevase prooviruumi rent, kui toetuse saaja on riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus;
 • ehitus- ja hoone renoveerimise kulu;
 • haldus-, sealhulgas kinnistu haldamise kulu;
 • erisoodustusena käsitletav kulu ja sellelt tasutav maks;
 • taotlusvooru eesmärgi ja toetatava tegevusega sidumata põhjendamatu ja ebaoluline kulu;
 • käibemaks, välja arvatud juhul, kui seda ei saa käibemaksuseaduse alusel tagasi;
 • rahatrahv ja rahaline karistus;
 • kohtumenetluse kulu, sealhulgas vastaspoole ja kolmanda isiku menetluskulu;
 • toetuse saajale teistest meetmetest hüvitatud kulu.