Nõuded taotlejale

Määruse tervikteksti vaata siit Määruse seletuskiri Määruses sätestab, et:
 • Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud juriidiline isik, riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus.

 • Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

  • tal puuduvad riiklike maksude maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks ajatatud;

  • tal ei ole majandusaasta aruande ega maksudeklaratsioonide esitamise võlga;

  • ta ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal puudub kehtiv äriregistrist kustutamise hoiatus;

  • juhul kui toetuse andja on teinud taotleja kohta varem toetuse tagasinõudmise otsuse, ei ole tal otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata;

  • tal ei ole täitmata kohustusi toetuse andja ees;

  • tema kollektiivi liikmed, välja arvatud juhendaja, ei saa kollektiivis osalemise eest tasu;

  • tema kollektiivi juhendaja on erialase ettevalmistusega või seda omandamas;

  • koori-, orkestri-, rahvatantsu- ja rahvamuusikakollektiiv on osalenud taotlusvoorule eelnenud viimasel üldlaulu- ja tantsupeol ja/või eelproovides või noorte laulu- ja tantsupeol ja/või eelproovides või rahvamuusikapeol ja/või eelproovides ning on täitnud kõik peo ettevalmistusprotsessiga seotud nõuded või registreerunud järgmisele üldlaulu- ja tantsupeole või noorte laulu- ja tantsupeole või rahvamuusikapeole, osaleb eelproovides ja täidab peo ettevalmistusprotsessiga seotud nõuded. Võimlemiskollektiiv on registreerunud taotlusvoorule järgnevale tantsupeole, osaleb eelproovides ja täidab peo ettevalmistusprotsessiga seotud nõuded;

  • tema kollektiivi liikmete arv kooris on vähemalt 12, rahvatantsukollektiivis vähemalt 10, võimlemiskollektiivis 8, rahvamuusikakollektiivis vähemalt 6, sealhulgas 4 viisipilli, puhkpilliorkestris vähemalt 8 ja sümfooniaorkestris vähemalt 12 liiget;

  • tema kollektiivi liikmed ei kattu rohkem kui 25% ulatuses teise kollektiivi liikmeskonnaga.

Taotlusvooru abikõlblikkuse periood algab taotlusvooru väljakuulutamise kalendriaasta 1. september ja lõpeb taotlusvooru väljakuulutamisele järgneva kalendriaasta 31. augustil.

Abikõlblik kulu on koori-, orkestri-, rahvatantsu- ja rahvamuusikakollektiividele:

 • ruumi rent avalikuks esinemiseks;

 • laagri prooviruumi rent, mis ei ole kollektiivi igapäevases tegutsemiskohas;

 • kollektiivi transpordikulu laulu-, tantsu- või rahvamuusikapeo eelproovi või avalikule esinemisele;

 • avaliku esinemisega seotud autoritasu;

 • heliteose või rahvatantsu tellimise kulu;

 • laulu- ja tantsupeo ning rahvamuusikapeo repertuaari õppematerjali kulu;

 • originaalnoodi soetamis- ja rendikulu koori-, orkestri- või rahvamuusikakollektiivile;

 • originaalõppematerjali soetamise kulu rahvatantsukollektiivile;

 • peo rekvisiidi kulu rahvatantsukollektiivile;

 • esinemisrõiva soetamise kulu koori-, orkestri-, või rahvamuusikakollektiivile;

 • piduliku stiliseerimata eesti rahvarõiva komplekti või selle osa, sealhulgas käsitööna valmistatud jalanõude, soetamise ja hoolduse kulu koori-, orkestri-, rahvamuusika- või rahvatantsukollektiivile;

 • instrumendi soetamise ja hoolduse kulu orkestri- või rahvamuusikakollektiivile;

 • noodipuldi ja noodikaane soetamise kulu;

 • festivali, konkurssi, laulu-, tantsu-, pillipäeva osavõtutasu;

 • erialase koolituse kulu;

 • kollektiivi juhi kutseeksami tasu.

Abikõlblik kulu on võimlemiskollektiividele:

 • tantsupeole võimlemiskollektiivide originaalõppematerjali soetamise kulu;

 • tantsupeole rekvisiidi kulu;

 • tantsupeole esinemisrõiva soetamise kulu.

Mitteabikõlblik kulu on koori-, orkestri-, rahvatantsu- ja võimlemiskollektiividele:

 • töötasu töölepingu seaduse tähenduses;

 • paljunduskulu;

 • instrumendi soetamise kulu koorikollektiivile;

 • kollektiivi igapäevane prooviruumi rent;

 • majutuskulu;

 • tehnilise vahendi kulu;

 • reklaami- ja turunduskulu;

 • jalanõude, sukkpükste, põlvikute, sokkide, kottide soetamise kulu, välja arvatud piduliku stiliseerimata eesti rahvarõiva komplekti või selle osa, sealhulgas käsitööna valmistatud jalanõude, soetamise ja hoolduse kulu koori-, orkestri-, rahvamuusika- või rahvatantsukollektiivile;

 • kulu, mis on käsitletav erisoodustusena, ja sellelt tasutav maks;

 • taotlusvooru eesmärgiga ja toetatava tegevusega mitteseotud põhjendamatu ja ebaoluline kulu;

 • käibemaks, välja arvatud kui käibemaks ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav;

 • rahatrahv ja rahaline karistus;

 • kohtumenetluse kulu, sealhulgas vastaspoole ja kolmanda isiku menetluskulu;

 • kulu, mis on toetuse saajale hüvitatud teistest meetmetest.