Kollektiivide tegevustoetus

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kooride, orkestrite ja rahvatantsurühmade kollektiivi tegevustoetuste programmi tingimused hooajaks 2017/2018

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kooride, orkestrite ja rahvatantsurühmade riikliku tegevustoetuste programmi toetuse taotlemise tingimused kehtestatakse ning kuulutatakse programmi statuudist lähtuvalt välja hooajapõhiselt.

  1. Tegevustoetuse taotlemise põhimõtted 2017/2018

Kollektiivide tegevustoetuste programm kuulutatakse välja hooaja alguses Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA (ELT SA), Eesti Kooriühingu (KÜ) ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi (ERRS) kodulehel.

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kooride, orkestrite ja rahvatantsurühmade riikliku tegevustoetuste programmi raames on hooajal 2017/2018 kollektiivil võimalik taotleda tegevustoetust: väljundite loetelust mitterahalise väljunditoetusena ja/või otsese rahalise toetusena kogumahus 300 eurot. TTP toimkonnal on õigus sõltuvalt taotluste arvust ja rahalistest vahenditest toetussummat muuta.

Väljunditoetust saab taotleja valida väljundite loendist, mis on ühingute poolt valdkondade käesoleva hooaja arenguks pakutud. Väljundeid on võimalik valida tegevustoetuse kogumahu ulatuses. Väljundite programmis ei toimu lepingupartnerite vahel otseseid rahalisi arveldusi. Kollektiivi eest tasutakse osaleja poolt valitud väljundite maksumus otse väljundi korraldajale.
Otsetoetus on eesmärgipärane rahaline toetus, mis on kasutatav sihtotstarbeliselt laulu- ja tantsupidude ettevalmistavas protsessis osalemiseks.

  1. Tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg

Tegevustoetuse taotlusi hooajaks 2017/2018 saab esitada 2.oktoober- 23.oktoober k.a. (kuni kella 23.59) 2017. aastal.

  1. Tingimused tegevustoetuse taotlejale 2017/2018

Toetust hooajaks 2017/2018 saavad taotleda alaliselt Eestis tegutsevad harrastuskollektiivid, kes vastavad järgmistele tingimustele:

3.1. Koorid ja orkestrid:
3.1.1. Laste- või noortekoor ja -puhkpilliorkester, mis osales 2017.a. XII noorte
laulu- ja tantsupeol või peo eelproovides;
3.1.2. Täiskasvanute koor ja puhkpilliorkester, mis osales 2014. aasta laulu- ja
tantsupeol või peo eelproovides;

3.1.3. Täiskasvanute koor ja puhkpilliorkester, mis on loodud pärast 2014. aasta
laulu- ja tantsupidu ning on tegutsenud vähemalt kaks viimast hooaega ja osalenud
maakonna laulupidudel või oma liigi festivalidel;
3.1.4. Sümfooniaorkester, mis osales 2014. aasta laulupeol või 2017. aasta XII noorte
laulupeol.
3.2. Rahvatantsurühmad ja rahvamuusikaorkestrid:
3.2.1. Laste- ja noortekollektiiv, mis osales 2017. aasta XII noorte laulu-ja tantsupeol
(s.h rahvamuusikapidu) või peo eelproovides;
3.2.2. Täiskasvanute kollektiiv, mis osales 2014. aastal toimunud laulu-ja tantsupeol
(s.h Pillipidu) või peo eelproovides;

3.2.3. Täiskasvanute kollektiiv, mis on loodud pärast 2014. aasta laulu- ja tantsupidu ning on tegutsenud vähemalt kaks viimast hooaega;

3.3. omab hooajalist tegevust ja väljundeid oma kogukonnas ning mille juhendaja on erialase ettevalmistusega;

3.4. on vajalik miinimumarv liikmeid: kooris vähemalt 16, rahvatantsurühmas vähemalt 12, rahvamuusika kollektiivis vähemalt 6 (sh 4 viisipilli), puhkpilliorkestris vähemalt 8 ja sümfooniaorkestris vähemalt 12 liiget;

3.5. esineb iseseisvalt;

3.6. liikmed ei tohi kattuda rohkem kui 25% ulatuses teise kollektiivi liikmeskonnaga ning mis ei esine mitme erineva nime all;

3.7. on registreeritud ELT SA elektroonilise registri kasutajaks ja enne taotluse esitamist on laulu- ja tantsupeo registris korrastanud oma kollektiivi ja liikmete andmed;

3.8. on korrektselt täitnud kõik varasemad laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide riiklikus toetusprogrammis toetuse saaja lepingulised kohustused.

  1. Erandjuhud

    Komisjon jätab endale õiguse üle vaadata erandjuhud, mis on seotud LTP protsessi regionaal- ja sotsiaalpoliitiliste erisustega või kollektiivi liigi eripäraga.

  1. Tegevustoetuse kasutamise võimalused hooajal 2017/2018

Taotlejal on võimalik valida oma kollektiivile sobiv väljunditoetus ja/või rahaline otsetoetus (vt 5.2. otsetoetuse kasutusvaldkonnad).

5.1. Väljunditoetus

Väljundid, mida iga kollektiiv saab etteantud loetelust valida, on koostatud Eesti Kooriühingu ja ERRS-i poolt, kaasates valdkonna eksperte ning lähtuvad hooaja vajadustest ja prioriteetidest.

Valitud väljundit ei ole võimalik hiljem muuta ega vahetada otsetoetuse vastu.

Väljundite täpsem info on pikemalt lahti kirjeldatud antud dokumendi lisas.

Hooajal 2017/2018 on kollektiivide toetusprogrammi raames võimalik valida järgmiste väljundite vahel:

5.1.1. Eesti Kooriühingu poolt välja valitud väljundid hooajaks 2017/2018 on alljärgnevad:

5.1.1.1. Festival Europa Cantat XX;

5.1.1.2. XI Pärnu Rahvusvaheline Koorifestival;

5.1.1.3. Nais- ja neidudekooride võistulaulmine;

5.1.1.4. Külaliskontsertmeistri töö kooriga 4 tundi;

5.1.1.5. Külalishääleseadja töö kooriga 10 tundi.

5.1.2. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi poolt välja valitud väljundid on 2017/2018 hooajaks on alljärgnevad:

5.1.2.1. Tantsuautori meistriklass;
5.1.2.1. Tantsuõpetaja/repetiitori meistriklass;
5.1.2.3. Rahvamuusika meistriklass;

5.1.2.4. Rahvamuusik ja tantsija saavad kokku;

5.1.2.5. Traditsioonilise tantsu festival Sabatants;

5.1.2.6. Rahvamuusikapidu Türil;

5.1.2.7. XII vabariiklik koolinoorte rahvatantsufestival.

5.2 OTSETOETUSE kasutusvaldkonnad

Otsetoetuse lubatud kasutusvaldkonnad ja kuluartiklid kollektiivide tegevuskulude katmiseks on:

5.2.1. Avaliku esinemisega seotud kulud:
5.2.1.1. esinemisruumide rent;

5.2.1.2. täiskasvanute kollektiivide esinemisega seotud ettevalmistuslaagri ruumide rent;

5.2.1.3. esinemisega seotud loomingu kasutuslitsentside tasumine s.h EAÜ tasud;
5.2.1.4. esinemiseks vajalike instrumentide ja tehnika rent;

5.2.2. Kollektiivi transpordikulud:
kollektiivi esinemistega seotud transpordikulud;

5.2.3. Soetamiskulud:

5.2.3.1. kooridele, orkestritele ja rahvamuusikakollektiividele esinemisrõivaste soetamine (v.a jalanõud, sukkpüksid, põlvikud, sokid, kotid) ja hooldus;

5.2.3.2. orkestritele ja rahvamuusikakollektiividele instrumentide soetamine ja hooldus;

5.2.3.3. kooridele, orkestritele ja rahvamuusikakollektiividele originaalnootide soetamine;
5.2.3.4. rahvatantsurühmadele pidulike stiliseerimata eesti rahvarõivaste soetamine (v.a jalanõud) ja hooldus;
5.2.3.5. rahvatantsurühmadele erialase õppematerjali soetamine;

5.2.4. Osavõtutasud:
festivalide, konkursside, laulu-, tantsu-, pillipäevade, erialaste koolituste
osavõtutasud;

5.2.5. XXVII laulupeo ja XX tantsupeo õppematerjalid.

5.3. Otsetoetus ei ole ette nähtud järgmiste kuluartiklite katmiseks:

5.3.1. toitlustus;
5.3.2. töötasud;

5.3.3. paljunduskulud;

5.3.4. instrumentide soetamine kooridele;

5.3.5. prooviruumide rent;
5.3.6. transpordikulu proovidesse, laagritesse;

5.3.7. majutuskulu;

5.3.8. tehnilised vahendid;

  1. Toetuse taotluste esitamise kord

Tegevustoetuse taotlemine toimub laulu-ja tantsupeo elektroonilise registri kaudu (http://register.laulupidu.ee). Taotluse kinnitab kollektiivi juht.

7. Toetuse taotluste läbivaatamine ja lepingu sõlmimine

7.1. Tegevustoetuse taotlusi on ELT SA lepingu alusel volitanud menetlema oma valdkonna arengut tagavad ühingud: KÜ ning ERRS. Taotluste menetlemiseks moodustavad KÜ ja ERRS ekspertkomisjonid, mille ülesandeks on kontrollida taotlejate vastavust programmi eesmärkidele ja kriteeriumidele. Komisjon jätab endale õiguse üle vaadata erandjuhud;

7.2. Positiivse otsuse korral sõlmitakse otsetoetuse kasutamise leping kollektiivi allkirjaõigusliku esindajaga (kui kollektiiv ise ei ole juriidiline isik, siis sõlmitakse leping katusorganisatsiooni allkirjaõigusliku esindajaga).

7.3. Komisjonid esitavad ettepanekud toetuste eraldamiseks ELT SA toetusprogrammi toimkonnale ning rahaeraldise kinnitab ELT SA nõukogu;

7.4. Toetuse eraldamise järel sõlmib KÜ või ERRS toetuse saajaga lepingu;

7.5. Otsust saab vaidlustada 30 päeva jooksul alates otsuse teavitamise päevast.

  1. Puudused tegevustoetuse taotluses

8.1. Menetlejal on õigus nõuda taotlejalt vajadusel täiendavat infot või võimalike puuduste

kõrvaldamist taotlusest;

8.2. Tähtajaks täiendavate andmete või dokumentide esitamata jätmisel taotlust ei menetleta ning sellest teavitatakse taotlejat andmebaasi kaudu.

  1. Toetuse leping, aruandlus ning tagasinõue

9.1. ELT SA volitab toetuse lepinguid sõlmima Eesti Kooriühingut ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi.

9.2. Toetuse saaja lepingupartner (kollektiivi allkirjaõiguslik isik või katusorganisatsiooni allkirjaõiguslik isik) ning vastavalt Eesti Kooriühing või Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts sõlmivad omavahel toetuse kasutamiseks lepingu, milles on sätestatud otsetoetuse kasutamise otstarve, maht, aeg ning aruandluse esitamise kord ja tähtaeg;

9.3. Toetuse kasutamise ajavahemik on 1. september 2017 kuni 31. august 2018;

9.4. Toetuse saanud kollektiivi kontaktisik esitab finantsaruande toetuse kasutamise kohta ühe kuu jooksul peale kogu toetussumma kasutamist, kuid mitte hiljem kui
31. august 2018;

9.5. Kollektiivi sisulise töö tegevusaruanne esitatakse koos järgmise hooaja toetuse taotlusega;

9.6. Aruanded esitatakse elektrooniliselt laulu-ja tantsupeo registris vastavalt etteantud vormile;

9.7. Juhul, kui lepingulisest summast jääb kasutamata vähem kui 10 eurot kollektiivi kohta, siis menetleja tagasinõuet ei esita;

9.8. Taotluses valeandmete esitamisel või toetuse lepingu rikkumisel on KÜ-l või ERRS-il õigus leping ühepoolselt lõpetada, jätta toetus välja maksmata või tagasi nõuda;

9.9. Aruande kinnitab elektrooniliselt lepingus sätestatud aruandekohuslane, kel on kollektiivi juhi ning kollektiivi allkirjaõigusliku esindaja teavitamiskohustus.

Lisainformatsiooni jagavad:

Eesti Kooriühing
Programmitoimetaja Aiki Koolmeister
aiki.koolmeister@kooriyhing.ee
telefon 627 4456

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Programmitoimetaja Elsa Vapper
toetus@errs.ee
telefon 601 5641

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA
Programmitoimetaja Vaike Rajaste
vaike.rajaste@laulupidu.ee
telefon 627 3120