Kollektiivide tegevustoetus

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kooride, orkestrite ja rahvatantsurühmade riikliku tegevustoetuste programmi tingimused hooajaks 2019/2020

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kooride, orkestrite ja rahvatantsurühmade riikliku tegevustoetuste programmi toetuse taotlemise tingimused kehtestatakse ning kuulutatakse  programmi statuudist lähtuvalt välja hooajapõhiselt.

Tegevustoetuse programmi taotlemise põhimõtted 2019/2020

Kollektiivide tegevustoetuste programm kuulutatakse välja hooaja alguses Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA (ELT SA), Eesti Kooriühingu (KÜ) ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi (ERRS) kodulehel.

Käesoleva hooaja taotlusvoorus on isemajandavatel kollektiividel (katusorganisatsiooniks on MTÜ) võimalik otsetoetuse programmi kaudu teiste võimaluste kõrval taotleda oma juhile palgatoetust.

Harjumuspäraselt on toetusprogrammi valikus ka KÜ ja ERRS-i ekspertide poolt soovitatud väljunditoetus.

 1. Hooajal 2019/20 on laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kooride, orkestrite ja rahvatantsurühmade riikliku toetusprogrammi kaudu kollektiivil võimalik taotleda ja kasutada tegevustoetust kolmel erineval viisil:
 • Väljunditoetus, mida taotleja saab valida ühingute poolt valdkondade käesoleva hooaja arenguks pakutud väljundite loetelust. Väljundeid on võimalik valida tegevustoetuse kogumahu ulatuses. Väljundite programmis ei toimu lepingupartnerite vahel otseseid rahalisi arveldusi. Kollektiivi eest tasutakse osaleja poolt valitud väljundite maksumus otse väljundi korraldajale.
 • Sihtotstarbeline rahaline otsetoetus, mis on kollektiivile laulu- ja tantsupidude protsessis osalemisega seotud kulude katmiseks.
 • Sihtotstarbeline rahaline otsetoetus isemajandavate kollektiivide juhi palgatoetuseks. Taotleda saab kollektiiv, kelle katusorganisatsiooniks on MTÜ, kollektiivi juhil on kehtiv kutsetunnistus (koorijuht, rahvatantsuspetsialist, orkestrijuht) ja kehtiv töö-, töövõtu- või käsundusleping taotleva mittetulundusühingu alla kuuluva kollektiivi juhina.
 1. Tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg

Tegevustoetuse taotlusi hooajaks 2019/2020 saab esitada 18.oktoober- 4.november k.a. (kuni kella 23.59) 2019. aastal.

 1. Tingimused tegevustoetuse taotlejale 2019/2020

Toetust hooajaks 2019/2020 saab taotleda:  

 • Kollektiiv:
  • alaliselt Eestis tegutsev harrastuskollektiiv;
  • on tegutsenud vähemalt üks hooaeg (alates 1.oktoober 2018);
  • omab hooajalisi tegevusi ja väljundeid oma kogukonnas;
  • mille juhendaja on erialase ettevalmistusega.

 • Koorid ja orkestrid:
  • täiskasvanute-, laste- ja noortekoor, puhkpilli- ja sümfooniaorkester, mis osales 2019.aasta XXVII laulupeol või peo ettevalmistusprotsessis;
  • laste- või noortekoor, laste või noorte puhkpilli-ja sümfooniaorkester, mis osales 2017.a. XII noorte laulu- ja tantsupeol või peo
 • Rahvatantsurühmad ja rahvamuusikaorkestrid:
  • täiskasvanute, laste- ja noortekollektiiv, mis osales 2019.aastal toimunud XX tantsupeol või  rahvamuusikapeol või peo  ettevalmistusprotsessis;
  • laste- ja noortekollektiiv, mis osales 2017. aasta XII noorte tantsu- või rahvamuusikapeol või peo ettevalmistusprotsessis;
 • Kollektiivis on vajalik miinimumarv liikmeid: kooris vähemalt 16, rahvatantsurühmas vähemalt 12, rahvamuusika kollektiivis vähemalt 6 (sh 4 viisipilli), puhkpilliorkestris vähemalt 8 ja sümfooniaorkestris vähemalt 12 liiget;
 • Kollektiiv esineb iseseisvalt;
 • Kollektiivi liikmed ei tohi kattuda rohkem kui 25% ulatuses teise kollektiivi liikmeskonnaga ning kollektiiv või selle osa ei esine mitme erineva nime all;
 • Kollektiiv on registreeritud ELT SA elektroonilise registri kasutajaks ja enne taotluse esitamist on laulu- ja tantsupeo registris korrastanud oma kollektiivi ja liikmete andmed;
 • Kollektiiv on korrektselt täitnud kõik varasemad laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide riiklikus toetusprogrammis toetuse saaja lepingulised kohustused. 
 1. Erandjuhud
  Komisjon jätab endale õiguse üle vaadata erandjuhud, mis on seotud LTP protsessi regionaal- ja sotsiaalpoliitiliste erisustega või kollektiivi liigi eripäraga.
 2. Tegevustoetuse kasutamise võimalused hooajal 2019/2020

Taotlejal on võimalik valida oma kollektiivile sobiv väljunditoetus või rahaline otsetoetus. Teotussumma suurus sõltub taotlejate arvust ja rahalistest vahenditest.

 1. Väljunditoetus
  • Väljunditoetuse rahaline maht hooajal 2019/20 on minimaalselt 300€.
  • Väljundid, mida iga kollektiiv saab etteantud loetelust valida, on koostatud Eesti Kooriühingu või Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi poolt, kaasates valdkonna eksperte ning lähtuvad hooaja vajadustest ja prioriteetidest.
  • Valitud väljundit ei ole võimalik hiljem muuta ega vahetada otsetoetuse vastu.
  • Väljundite täpsem info on pikemalt lahti kirjeldatud antud dokumendi lisas.

Hooajal 2019/2020 on kollektiivide toetusprogrammi raames võimalik valida järgmiste väljundite vahel:

 • Eesti Kooriühingu poolt valitud väljundid hooajaks 2019/2020:
  • X koolisegakooride konkurss-festival Pärnus;
  • VII lastekooride konkurss-festival Keilas;
  • VIII mudilaskooride festival MudiFest Viimsis;
  • EMLS IX poistekooride võistulaulmine Tartus;
 • Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi poolt valitud väljundid hooajaks 2019/2020:
  • Tantsuautori meistriklass;
  • Tantsuõpetaja/repetiitori meistriklass;
  • Rahvamuusika meistriklass;
  • Rahvamuusik ja –tantsija saavad kokku.
 1. OTSETOETUS
  • Otsetoetuse programmi maht on minimaalselt 300€. Otsetoetuse taotleja ei saa käesolevast toetusprogrammist taotleda teisi toetusi.

  • MTÜ-dele on käesoleva aasta toetusprogrammi kogumahu suurenemise kaudu loodud täiendava otsetoetuse alternatiivina palgatoetus lepingulisele juhile minimaalselt 700€. Palgatoetuse puhul on tegemist riigi poolt töös oleva palgatoetuste süsteemi taustal Eesti Kooriühingu ja ERRS-i ekspertide loodud pilootprojektiga kõige keerulisemas majanduslikus olukorras tegutsevatele isemajandavatele kollektiividele (MTÜ-d). Kollektiivijuhi palgatoetuse taotleja ei saa käesolevast toetusprogrammist taotleda teisi toetusi.
 • Otsetoetuse lubatud kasutusvaldkonnad ja kuluartiklid kollektiivide tegevuskulude katmiseks on:
  • Osavõtutasud: festivalide, konkursside, laulu-, tantsu-, pillipäevade, erialaste koolituste  osavõtutasud;
  • kollektiivi juhi kutseeksami tasu;
  • avaliku esinemise kulud (selle kasutusvaldkonna valimise puhul peavad aruande
    juures olema viited avaliku esinemise ja kollektiivi osalemise kohta selles, näit plakatid, reklaamid, kavad vms):
   • esinemisruumide ja -tehnika rent;
   • kollektiivi transpordikulud.
  • Soetamiskulud:
   • kooridele, orkestritele ja rahvamuusikakollektiividele originaalnootide soetamine;
   • rahvatantsurühmadele originaalõppematerjalide soetamine;
   • orkestritele ja rahvamuusikakollektiividele instrumentide soetamine ja hooldus;
   • rahvatantsurühmadele pidulike stiliseerimata eesti rahvarõivaste soetamine (v.a jalanõud) ja hooldus.
  • Kollektiivi juhi osaline palgatoetus:
   • taotleda saab kollektiiv, kelle katusorganisatsiooniks on MTÜ;
   • kollektiivi katusorganisatsioonil on antudkollektiivi juhiga kehtiv töö-, töövõtu, või käsundusleping antud kollektiivi juhatamiseks;
   • kollektiivi juhil on kehtiv kutsetunnistus (koorijuht, rahvatantsuspetsialist, orkestrijuht). 
 • Otsetoetus ei ole ette nähtud järgmiste kuluartiklite katmiseks:
  • toitlustus;
  • paljunduskulud;
  • instrumentide soetamine kooridele;
  • prooviruumide rent;
  • majutuskulu;
  • tehnilised vahendid;
  • reklaamikulud;
  • kotid, noodipuldid, noodikaaned jm.tarvikud;
  • Kollektiivi esinemisriided, välja arvatud punktis 7.3.4.4. näidatud juhul.
  • Jt kuluartiklid, mis ei kuulu otsetoetuse kasutusvaldkondade alla.
 1. Toetuse taotluste esitamise kord

Tegevustoetuse taotlemine toimub laulu-ja tantsupeo elektroonilise registri kaudu (http://register.laulupidu.ee). Taotluse kinnitab kollektiivi juht.

 1. Toetuse taotluste läbivaatamine ja lepingu sõlmimine
  • Tegevustoetuse taotlusi on ELT SA lepingu alusel volitanud menetlema oma valdkonna arengut tagavad ühingud: KÜ ning ERRS. Taotluste menetlemiseks moodustavad KÜ ja ERRS ekspertkomisjonid, mille ülesandeks on kontrollida taotlejate vastavust programmi eesmärkidele ja kriteeriumidele. Komisjon jätab endale õiguse üle vaadata erandjuhud;
  • Positiivse otsuse korral sõlmitakse otsetoetuse kasutamise leping kollektiivi allkirjaõigusliku esindajaga (kui kollektiiv ise ei ole juriidiline isik, siis sõlmitakse leping katusorganisatsiooni allkirjaõigusliku esindajaga).
  • Komisjonid esitavad ettepanekud toetuste eraldamiseks ELT SA toetusprogrammi toimkonnale ning rahaeraldi se kinnitab ELT SA nõukogu;
  • Toetuse eraldamise järel sõlmib KÜ või ERRS toetuse saajaga lepingu;
  • Otsust saab vaidlustada 30 päeva jooksul alates otsuse teavitamise päevast.
 1. Puudused tegevustoetuse taotluses
  • Menetlejal on õigus nõuda taotlejalt vajadusel täiendavat infot või võimalike puuduste kõrvaldamist taotlusest;
  • Tähtajaks täiendavate andmete või dokumentide esitamata jätmisel taotlust ei menetleta ning sellest teavitatakse taotlejat andmebaasi kaudu.
 1. Toetuse leping, aruandlus ning tagasinõue
  • ELT SA volitab toetuse lepinguid sõlmima Eesti Kooriühingut ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi.
  • Toetuse saaja lepingupartner (kollektiivi katusorganisatsiooni allkirjaõiguslik isik) ning vastavalt Eesti Kooriühing või Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts sõlmivad omavahel toetuse kasutamiseks lepingu, milles on sätestatud otsetoetuse kasutamise otstarve, maht, aeg ning aruandluse esitamise kord ja tähtaeg;
  • Toetuse kasutamise ajavahemik on september 2019 kuni 31.juuli 2020;
  • Toetuse saanud kollektiivi kontaktisik esitab finantsaruande toetuse kasutamise kohta ühe kuu jooksul peale kogu toetussumma kasutamist, kuid mitte hiljem kui august 2020;
  • Kui aruande esitamine hilineb rohkem kui 10 päeva, siis kollektiiv järgmisel hooajal tegevustoetust  taotleda ei saa;
  • Kollektiivi sisulise töö tegevusaruanne esitatakse koos järgmise hooaja toetuse taotlusega.
  • Aruanded esitatakse elektrooniliselt laulu-ja tantsupeo registris vastavalt etteantud vormile;
  • Juhul, kui lepingulisest summast jääb kasutamata vähem kui 10 eurot kollektiivi kohta, siis menetleja tagasinõuet ei esita;
  • Taotluses valeandmete esitamisel või toetuse lepingu rikkumisel on KÜ-l või ERRS-il õigus leping ühepoolselt lõpetada, jätta toetus välja maksmata või tagasi nõuda;
  • Aruande kinnitab elektrooniliselt lepingus sätestatud aruandekohuslane, kel on kollektiivi juhi ning kollektiivi allkirjaõigusliku esindaja teavitamiskohustus.

Lisainformatsiooni jagavad:

Eesti Kooriühing

Programmitoimetaja Aiki Koolmeister

aiki.koolmeister@kooriyhing.ee

telefon 627 4456

 

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

Programmitoimetaja Elsa Vapper

toetus@errs.ee

telefon 601 5641

 

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA

Programmitoimetaja Vaike Rajaste

vaike.rajaste@laulupidu.ee