Kollektiivide tegevustoetus

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kooride, orkestrite ja rahvatantsurühmade kollektiivi tegevustoetuste programmi tingimused hooajaks 2016/17

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kooride, orkestrite ja rahvatantsurühmade riikliku tegevustoetuste programmi toetuse taotlemistingimused kehtestatakse ning kuulutatakse programmi statuudist lähtuvalt välja hooajapõhiselt.

 1. Tegevustoetuse taotlemise põhimõtted 2016/17

Kollektiivide tegevustoetuste programm kuulutatakse välja hooaja alguses Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA (ELT SA), Eesti Kooriühingu (KÜ) ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi (ERRS) kodulehel.

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kooride, orkestrite ja rahvatantsurühmade riikliku tegevustoetuste programmi raames on hooajal 2016/17 kollektiivil võimalik taotleda tegevustoetust: otsese rahalise toetusena ja/või väljundite loetelust mitterahalise väljunditoetusena kogumahus kokku 320 eurot.

Otsetoetus on eesmärgipärane rahaline toetus, mis on kasutatav sihtotstarbeliselt laulu- ja tantsupidude ettevalmistavas protsessis osalemiseks.

Väljunditoetust saab taotleja valida väljundite loendist, mis on ühingute poolt valdkondade käesoleva hooaja arenguks pakutud. Väljundeid on võimalik valida tegevustoetuse kogumahu ulatuses. Väljundite programmis ei toimu lepingupartnerite vahel otseseid rahalisi arveldusi. Kollektiivi eest tasutakse osaleja poolt valitud väljundite maksumus otse väljundi korraldajale.

 1. Tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg

Tegevustoetuse taotlusi hooajaks 2016/17 saab esitada 26. september- 17. oktoober (kuni kella 23.59) 2016. aastal.

 1. Tingimused tegevustoetuse taotlejale 2016/2017

Toetust hooajaks 2016/17 saavad taotleda alaliselt Eestis tegutsevad harrastuskollektiivid, kes vastavad järgmistele tingimustele:

3.1. Koorid ja orkestrid:
3.1.1.  Laste- või noortekoor, mis on registreerunud 2017. aasta noorte laulupeole, või tegutsenud vähemalt kaks viimast hooaega ja osalenud maakonna laulupidudel või kooriliigi festivalidel;
3.1.2. Täiskasvanute koor, mis osales 2014. aasta laulupeo eelproovides, või on tegutsenud vähemalt kaks viimast hooaega ja osalenud maakonna laulupidudel või kooriliigi festivalidel;
3.1.3.  Puhkpilliorkester, mis on registreerunud 2017. aasta noorte laulupeole, või osales 2014. aasta laulupeo eelproovides, või on tegutsenud vähemalt kaks viimast hooaega ja osalenud laulupeorongkäigus või maakonna laulupidudel;
3.1.4.  Sümfooniaorkester, kes osales 2014. aasta laulupeol või on registreerunud 2017. aasta noorte laulupeole.
3.2. Rahvatantsurühmad ja rahvamuusikaorkestrid:
3.2.1. Täiskasvanute kollektiiv, mis osales 2014. aastal toimunud XIX tantsupeo või rahvamuusikapeo eelproovides, või on tegutsenud vähemalt kaks viimast hooaega;
3.2.2. Laste- ja noortekollektiiv, mis on registreerinud 2017.a. noorte laulu-ja tantsupeole, või on tegutsenud vähemalt kaks viimast hooaega;

3.3. omab hooajalist tegevust ja väljundeid oma kogukonnas ning mille juhendaja on erialase ettevalmistusega;

3.4. on vajalik miinimumarv liikmeid: kooris vähemalt 16, rahvatantsurühmas vähemalt 12, rahvamuusika kollektiivis vähemalt 6 (sh 4 viisipilli), puhkpilliorkestris vähemalt 8 ja sümfooniaorkestris vähemalt 12 liiget;

3.5. esineb iseseisvalt;

3.6. liikmed ei tohi kattuda rohkem kui 25% ulatuses teise kollektiivi liikmeskonnaga ning mis ei esine mitme erineva nime all;

3.7. on registreeritud ELT SA elektroonilise registri kasutajaks ja enne taotluse esitamist on laulu- ja tantsupeo registris korrastanud oma kollektiivi ja liikmete andmed;

3.8. on korrektselt täitnud kõik varasemad laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide riiklikus toetusprogrammis toetuse saaja lepingulised kohustused.

 1. Erandjuhud

Komisjon jätab endale õiguse üle vaadata erandjuhud, mis on seotud LTP protsessi regionaal- ja sotsiaalpoliitiliste erisustega või kollektiivi liigi eripäraga.

 1. Tegevustoetuse kasutamise võimalused hooajal 2016/17

Taotlejal on võimalik valida oma kollektiivile sobiv rahaline otsetoetus (vt 5.1. Otsetoetuse kasutusvaldkonnad) ja/või väljundid.

5.1. Otsetoetuse KASUTUSVALDKONNAD

Otsetoetuse lubatud kasutusvaldkonnad ja kuluartiklid kollektiivide tegevuskulude katmiseks on:

5.1.1. Avaliku esinemisega seotud kulud:
– esinemisruumide rent;
– esinemisega seotud reklaamikulud;
– esinemisega seotud loomingu kasutuslitsentside tasumine s.h. EAÜ tasud;
– esinemiseks vajalike instrumentide ja tehnika rent;

5.1.2. Kollektiivi transpordikulud: kollektiivi esinemistega seotud transpordikulud (s.h. XII noorte laulu-ja tantsupeo seminarid ja eelproovid);

5.1.3. Soetamiskulud:

 • kooridele, orkestritele ja rahvamuusika kollektiividele esinemisriiete soetamine (v.a. jalanõud, sukkpüksid, põlvikud, sokid, tarvikud) ja hooldus;
 • orkestritele ja rahvamuusika kollektiividele instrumentide soetamine ja hooldus;
 • kooridele, orkestritele ja rahvamuusikakollektiividele originaalnootide soetamine; rahvatantsurühmadele eesti rahvariiete soetamine (v.a. jalanõud) ja hooldus; rahvatantsurühmadele proovi läbiviimiseks vajaliku tehnika ja erialase õppematerjali soetamine;

5.1.4. Osavõtutasud: festivalide, konkursside, laulu-, tantsu-, pillipäevade, erialaste koolituste
osavõtutasud;

5.1.5. XII noorte laulu- ja tantsupeo rekvisiidid ja peo atribuutika .

Otsetoetus ei ole ette nähtud järgmiste kuluartiklite katmiseks:

5.1.6. toitlustus;

5.1.7. töötasud;

5.1.8. paljunduskulud;

5.1.9. instrumentide soetamine kooridele;

5.1.10.prooviruumide ja laululaagrite ruumide rent;
5.1.11. transpordikulu proovidesse, laagritesse;

5.2. Väljunditoetus

Väljundid, mida iga kollektiiv saab etteantud loetelust valida, on koostatud Eesti Kooriühingu ja ERRS-i poolt, kaasates valdkonna eksperte ning lähtuvad hooaja vajadustest ja prioriteetidest.

Valitud väljundit ei ole võimalik hiljem muuta ega vahetada otsetoetuse vastu.

Väljundite täpsem info on pikemalt lahti kirjeldatud antud dokumendi lisas.

Hooajal 2016/2017 on kollektiivide toetusprogrammi raames võimalik valida järgmiste väljundite vahel:

5.2.1. Eesti Kooriühingu poolt välja valitud väljundid hooajaks 2016/2017 on alljärgnevad:

5.2.1.1. XV rahvusvaheline koorifestival “Tallinn 2017” ;

5.2.1.2. XXI Eesti segakooride võistulaulmine Tuljak;

5.2.1.3. Külaliskontsertmeistri töö kooriga 4 tundi;

5.2.1.4. Külalishääleseadja töö kooriga 10 tundi.

 

5.2.2. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi poolt välja valitud väljundid on 2016/2017 hooajaks alljärgnevad:

5.2.2.1. Tantsuautori meistriklass;
5.2.2.1. Tantsuõpetaja/ repetiitori meistriklass;
5.2.2.3. Rahvamuusika meistriklass;

5.2.2.4. Rahvamuusik ja tantsija saavad kokku.

 1. Toetuse taotluste esitamise kord

6.1. Tegevustoetuse taotlemine toimub laulu-ja tantsupeo elektroonilise registri kaudu (http://register.laulupidu.ee ). Taotluse kinnitab kollektiivi juht.

7. Toetuse taotluste läbivaatamine ja lepingu sõlmimine

7.1.          Tegevustoetuse taotlusi on ELT SA lepingu alusel volitanud menetlema oma valdkonna arengut tagavad ühingud: KÜ ning ERRS. Taotluste menetlemiseks moodustavad KÜ ja ERRS

ekspertkomisjonid, mille ülesandeks on kontrollida taotlejate vastavust programmi eesmärkidele ja kriteeriumidele. Komisjon jätab endale õiguse üle vaadata erandjuhud;

7.2.          Positiivse otsuse korral sõlmitakse otsetoetuse kasutamise leping kollektiivi allkirjaõigusliku esindajaga (kui kollektiiv ise ei ole juriidiline isik, siis sõlmitakse leping katusorganisatsiooni allkirjaõigusliku esindajaga).

7.3.          Komisjonid esitavad ettepanekud toetuste eraldamiseks ELT SA toetusprogrammi toimkonnale ning rahaeraldise kinnitab ELT SA nõukogu;

7.4.          Toetuse eraldamise järel sõlmib KÜ või ERRS toetuse saajaga lepingu;

7.5.          Otsust saab vaidlustada 30 päeva jooksul alates otsuse teavitamise päevast.

 

 1. Puudused tegevustoetuse taotluses

8.1.          Menetlejal on õigus nõuda taotlejalt vajadusel täiendavat infot või võimalike puuduste

kõrvaldamist taotlusest;

8.2.          Tähtajaks täiendavate andmete või dokumentide esitamata jätmisel taotlust ei menetleta ning sellest teavitatakse taotlejat andmebaasi kaudu.

 

 1. Toetuse leping, aruandlus ning tagasinõue

9.1.          ELT SA volitab toetuse lepinguid sõlmima Eesti Kooriühingut ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi.

9.2.          Toetuse saaja lepingupartner (kollektiivi allkirjaõiguslik isik või katusorganisatsiooni allkirjaõiguslik isik) ning vastavalt Eesti Kooriühing või Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts sõlmivad omavahel toetuse kasutamiseks lepingu, milles on sätestatud otsetoetuse kasutamise otstarve, maht, aeg ning aruandluse esitamise kord ja tähtaeg;

9.3.          Toetuse kasutamise ajavahemik on 1. september 2016 kuni 31. august 2017;

9.4.          Toetuse saanud kollektiivi kontaktisik esitab finantsaruande toetuse kasutamise kohta ühe kuu jooksul peale kogu toetussumma kasutamist, kuid mitte hiljem kui 31. august 2017;

9.5.          Kollektiivi sisulise töö tegevusaruanne esitatakse koos järgmise hooaja toetuse taotlusega;

9.6.          Aruanded esitatakse elektrooniliselt laulu-ja tantsupeo registris vastavalt etteantud vormile;

9.7.          Juhul, kui lepingulisest summast jääb kasutamata vähem kui 10 eurot kollektiivi kohta, siis menetleja tagasinõuet ei esita;

9.8.          Taotluses valeandmete esitamisel või toetuse lepingu rikkumisel on KÜ-l või ERRS-il õigus leping ühepoolselt lõpetada, jätta toetus välja maksmata või see tagasi nõuda;

9.9.          Aruande kinnitab elektrooniliselt lepingus sätestatud aruandekohuslane, kel on kollektiivi juhi ning kollektiivi allkirjaõigusliku esindaja teavitamiskohustus.

 

Lisainformatsiooni jagavad:

Eesti Kooriühing

Programmitoimetaja Aiki Koolmeister

aiki.koolmeister@kooriyhing.ee

telefon 627 4456

 

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

Programmitoimetaja Elsa Vapper

toetus@errs.ee

telefon 601 5641

 

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA

Programmitoimetaja Vaike Rajaste

vaike.rajaste@laulupidu.ee

telefon 627 3128

 

Lisa 1 Eesti Kooriühing VÄLJUNDID 2016/17

Lisa 2 Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts VÄLJUNDID 2016/17